A    X
Werken met schadecalculatiesystem
Effectief schadecalculeren
Logistiek in het schadeherstelbed
Verzekeringstechnische aspecten v
Communicatie met werknemers
Leidinggeven
Personeelsmanagement
Plannen en organiseren
Communicatie met klanten

B 

Deelbranche: Schadeherstel

Vestigingsmanager

Branchekwalificaties

  • Werken met schadecalculatiesystemen
  • Effectief schadecalculeren
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Logistiek in het schadeherstelbedrijf
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Voorbereiding en gedragsregels
    • Kent de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, de bepalingen en de bevoegdheden en de onderwerpen die in deze wet geregeld zijn en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent het begrip na-risico en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent in algemene zin de bepalingen en onderwerpen die geregeld zijn in het verzekeringsrecht en de wetskennis waaruit dit voortvloeit en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent de bevoegdheden van politieambtenaren ten aanzien van het invorderen van kentekenbewijzen.

    • Kent de gedragsregels ten aanzien van het doorbelasten van kosten.

    • Kent de gedragsregels ten aanzien van de uitvoering van taxatie.

    • Kent de gedragsregels ten aanzien van de uitvoering van expertise.

    • Kent de bepalingen en voorschriften omtrent WOK meldingen.

    • Weet wie, in welke situatie opdrachtgever is van een opdracht tot reparatie.

    • Kent zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de expert en kan daar ook als zodanig naar handelen.

   • Verzekeringen en gebruikte terminologie
    • Kent het proces met betrekking tot de aangifte van schade en de daar bijbehorende formulieren en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent de begrippen WA, WA (beperkt/ volledig) casco en weet onder welk type verzekering deze begrippen vallen.

    • Kent het begrip indemniteitsbeginsel en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip akte van cessie en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip recht van retentie en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip eigen risico en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip bonus-malus en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip garageverzekering en weet wanneer hiervan sprake is.

   • Schaderegelen en begrippen
    • Kent de procedure tot het afwikkelen van een schade en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het claimen van schade.

    • Kent de afspraken die gemaakt kunnen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

    • Kent de bepaling en voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het waarborgfonds.

    • Kent de procedure rond het signaleren van fraude en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kan bepalen wanneer sprake is van een Total-Loss.

    • Kan de dagwaarde van een voertuig bepalen.

    • Kent de berekeningsmethodiek met betrekking tot waardevermindering en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • Kent de verschillende kentekenbewijzen en –platen en weet in welke situaties deze worden toegepast.

  • Communicatie met werknemers
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Communiceren met werknemers
    • De deelnemer kent de voorwaarden voor succesvolle communicatie en kan deze toepassen: luisteren/lezen, woordkeuze/non-verbaal/houding, stemgebruik/zinsopbouw, vragen stellen/beantwoorden, aandacht geven.

    • De deelnemer kan voorafgaande de onderhandelingen zijn onderhandelingsmiddelen bepalen en inschatten welke zijn onderhandelingspartner hem kan bieden, en kan deze tijdens de onderhandeling inzetten.

    • De deelnemer kan voorafgaande en/of tijdens de onderhandelingen het gezamenlijk belang bepalen/inschatten en hierop focussen tijdens het gesprek.

    • De deelnemer kan de onderhandelingen afronden/afsluiten door het afsluiten van een gezamenlijke overeenstemming.

    • De deelnemer kan werknemers voorlichten en onderrichten over relevante bedrijfsspecifieke zaken (processen, verbeteringen, beleidsdoelstellingen) en over onderwerpen die voortvloeien uit bijvoorbeeld de Arbowet.

    • v

    • De deelnemer kan zijn boodschap afstemmen op het type werknemer: dominant/extravert, dominant/introvert, subdominant/extravert, subdominant/introvert.

    • De deelnemer kan afspraken maken: Formulering en inhoud afstemmen op de gesprekspartner, reële verwachtingen scheppen, afspraken maken.

    • De deelnemer kan onvrede bij werknemers (voortijdig) signaleren, voorkomen, behandelen, oplossen en daarbij de afweging maken tussen het belang van de werknemer en het belang van het bedrijf.

    • De deelnemer kan omgaan met conflicten en escalaties voorkomen.

  • Leidinggeven
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Leidinggeven
    • De deelnemer kan medewerkerstypes herkennen (actief/reflectief, taakgericht/resultaatgericht).

    • De deelnemer kan de samenstelling van een medewerkersteam onderkennen en kan hierop anticiperen/mee omgaan.

    • De deelnemer kan de cohesie binnen een team realiseren, behouden en versterken (teambuilding).

    • De deelnemer kan doelstellingen bepalen en/of vertalen naar de werkvloer en kan hier op sturen.

    • De deelnemer kan onderscheid maken wat belangrijk of urgent is, kan prioriteiten stellen en activiteiten realistisch inplannen (timemanagement).

    • De deelnemer kan de juiste werkzaamheden en taken delegeren aan de juiste mensen (afgestemd op hun competenties).

    • De deelnemer kan medewerkers motiveren, stimuleren, feedback geven.

    • De deelnemer kan medewerkers coachen in hun leercurve bij het aanleren van nieuwe taken (situationeel leiderschap).

    • De deelnemer kan medewerkers begeleiden in hun inzetbaarheid (situationeel leiderschap).

    • De deelnemer kan gedrag en houding van medewerkers beïnvloeden/veranderen/bevorderen.

  • Personeelsmanagement
  • Plannen en organiseren
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Communicatie met klanten (Communicatie en klantrelatie)
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Communiceren met klanten
    • De deelnemer kent de voorwaarden voor succesvolle communicatie met de klant en kan deze toepassen: luisteren/lezen, woordkeuze/non-verbaal/houding, stemgebruik/zinsopbouw, vragen stellen/beantwoorden, aandacht geven/klant centraal stellen.

    • De deelnemer kan zich presenteren als deskundige en ambassadeur van het bedrijf, vertrouwen wekken, en de klant ontzorgen.

    • De deelnemer kan kansen (voortijdig) signaleren en benutten.

    • De deelnemer kan de klant informatie en advies geven die is afgestemd op het klanttype: dominant/extravert, dominant/introvert, subdominant/extravert, subdominant/introvert.

    • De deelnemer kan afspraken maken: Formulering en inhoud afstemmen op de gesprekspartner, reële verwachtingen scheppen, afspraken maken met betrekking tot de opdracht.

    • De deelnemer kan klachten van klanten (voortijdig) signaleren, voorkomen, behandelen, oplossen: Afwegingen maken tussen het belang van de klant en het belang van het bedrijf, voorkomen van discussie, gedrag naar de klant.

    • De deelnemer kan omgaan met conflicten en escalaties voorkomen.