A    X
Tekening lezen
Werkvoorbereiden
Communicatie en organisatie

B 

Deelbranche: Carrosseriebouw

Werkvoorbereider Fabricage

De Werkvoorbereider Fabricage werkt op het bedrijfsbureau en de tekenkamer van een carrosseriebouwbedrijf.

Branchekwalificaties

  • Tekening lezen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Tekening lezen
    • De deelnemer kent de algemene symbolen en aanduidingen in een technische tekening en kan deze lezen (vorm- en plaatstoleranties, oppervlaktebehandeling, etc.).

    • De deelnemer kent het doel van het titelblok in een technische tekening en kan de titelvelden benoemen en identificeren.

    • De deelnemer kent de projectiemethoden die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze lezen (Amerikaans, Europees, etc.).

    • De deelnemer kent de lijnsoorten die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze lezen. 

    • De deelnemer kent de betekenis van de gebruikelijke afkortingen in specificatiebladen van leveranciers en kan deze van de tekeningen aflezen (wielbasis, vooroverbouw, achteroverbouw, etc.).

    • De deelnemer begrijpt de relatie tussen originele en detailtekeningen.

    • De deelnemer kan fouten en ontbrekende maten in tekeningen achterhalen en verhelpen.  

  • Werkvoorbereiden
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Werkvoorbereiden
    • De deelnemer kent de opbouw van verschillende bedrijfsorganisaties en de processen daarbinnen.

    • De deelnemer kent de werkzaamheden die tot de werkvoorbereiding behoren.

    • De deelnemer kent de informatiebronnen zoals die gebruikt worden tijdens de werkvoorbereiding en kan deze toepassen.
     Aandachtspunten: 

     • klantorders, werktekeningen, werkopdrachten, contracten, orderbevestiging/ offerte, planningen, schema’s, werkinstructies, etc.
    • De deelnemer weet welke informatie nodig is voor een juiste werkvoorbereiding en kan ontbrekende informatie signaleren. 

    • De deelnemer kan technische informatie, (werk)tekeningen, contracten, orderbevestiging/ offerte lezen en interpreteren.

    • De deelnemer kan de toegepaste naamgevingen, coderingen en afkortingen in technische informatie, (werk)tekeningen, contracten, orderbevestiging/ offerte herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kent de factoren die bepalend zijn voor goede archivering. 

    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, documenten ten behoeve van de uitvoering opstellen.
     Aandachtspunten:

     • onder ‘documenten’ wordt verstaan schema’s, instructies, tekeningen, opdrachten.
    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, documenten ten behoeve van de uitvoering opstellen.
     Aandachtspunten:

     • onder ‘documenten’ wordt verstaan schema’s, instructies, tekeningen, opdrachten.
    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, de meest efficiënte werkmethode en werkvolgorde bepalen. 

    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, de benodigde manuren, inzet van productiemiddelen en inzet van materieel bepalen. 

    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, materiaal- en stuklijsten opstellen. 

    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, bepalen welke materialen en/ of materieel ingekocht dan wel ingehuurd dienen te worden.

    • De deelnemer begrijpt de relatie tussen voorraad, materiaalkeuze en benodigde manuren om te komen tot een positief kostentechnisch resultaat. 

    • De deelnemer kent de beperkingen en mogelijkheden van verschillende uitvoeringstechnieken.

    • De deelnemer kent de afhankelijkheid en volgordelijkheid van verschillende uitvoeringsprocessen en –technieken.

    • De deelnemer kent de verschillende middelen en hun toepassingsmogelijkheden die bij het fabriceren van technische producten worden toegepast.
     Aandachtspunten:

     • onder ‘’middelen’ wordt verstaan materialen, machines, arbeidsmiddelen, etc.
    • De deelnemer kent de interne en externe factoren die werkprocessen kunnen stagneren, kan deze signaleren en optimaliseren.

  • Communicatie en organisatie
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Leiding geven
    • De deelnemer kan verschillende stijlen van leidinggeven beschrijven zoals situationeel leidinggeven, coachend leidinggeven, taak en resultaatgericht leidinggeven, relatie en mensgericht leidinggeven en kan deze naar gelang de situatie als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan het begrip “afdelingsdoelstelling” omschrijven en kan verschillende doelstellingen benoemen zoals; huidige situatie en gewenste situatie, afdelingsvisie en medewerkersvisie, omzet en resultaat.

    • De deelnemer kan verschillende soorten gesprekken in de rol van leidinggevende benoemen en omschrijven zoals correctiegesprek, coachinggesprek, feedback gesprek en sollicitatiegesprek en in voorkomende situaties als zodanig toepassen.

   • Overleg voeren/informeren
    • De deelnemer kan de functie en doelstellingen van een overleg beschrijven.

    • De deelnemer kan verschillende vormen van overleg beschrijven zoals werkbespreking/verdeling, werkoverleg, vergadering en instructiebespreking.

    • De deelnemer kent de verschillen tussen formele en informele communicatiestromen, informeren en/of inspraak bieden, besluiten nemen en/of afspraken maken.

    • De deelnemer kan een werkoverleg of vergadering voorbereiden (agenda opstellen, tijdsplanning maken, deelnemers selecteren en uitnodigen, locatie en catering regelen).

    • De deelnemer kan een vergadering of werkoverleg leiden (vergaderregels, regie, sfeer, groepsdynamiek, betrokkenheid, feedback, timemanagement en resultaat).

   • Overtuigen
    • De deelnemer kan de afdelingsdoelen en afspraken uitdragen en overdragen op de medewerkers.

    • De deelnemer kent de waarde van voorbeeldgedrag, het uiten van positieve waardering, ondersteuning en feedback naar de medewerkers en het creëren van betrokkenheid bij de medewerkers en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kan medewerkers in gesprekken begeleiden en aansturen op afgesproken persoonlijke en team doelstellingen.