A    X
Bedrijfshulpverlener (BHV)
Preventiemedewerker
Veilig hijsen
Veilig werken met de vorkheftruck

B 

Deelbranche: Specialistische Bedrijven

Veiligheidsmedewerker banden- en wielenbranche

Branchekwalificaties

  • Bedrijfshulpverlener (BHV)
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument
    Norm volgens: FOCWA Eurogarantbedrijf

    Kennis testen met demotoets
   • Eerste hulp
    •  De deelnemer weet, met inachtneming van de vijf belangrijke aandachtspunten voor het verlenen van eerste hulp, hoe te handelen in geval van shock, stoornissen in ademhaling en bewustzijn, brandwonden, oogletsels, ontwrichtingen en/of botbreuken, vergiftiging en/of bloedingen.

    • De deelnemer weet hoe hij een slachtoffer in geval van onveilige situaties op de juiste wijze naar een veilige omgeving kan verplaatsen.

    • De deelnemer kent de verschillende verbindingsmogelijkheden en de daarbij behorende verbandmiddelen en kan deze gebruiken.

   • Ontruimingsplan
    •  De deelnemer kent de facetten van een ontruimingsplan en kan deze vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

   • Kleine blusmiddelen
    • De deelnemer weet, met inachtneming van de persoonlijke veiligheidsmaatregelen, hoe te handelen in geval van brand(bestrijding).

    • De deelnemer kent de verschillende blusmiddelen en hun toepassingsgebied en kan deze ook toepassen.

   • Reanimatie
    • De deelnemer weet hoe te handelen in geval van stilstand van de bloedsomloop.

    •  De deelnemer weet hoe te handelen in geval een slachtoffer beademd moet worden.

    • De deelnemer weet hoe een AED (automatische externe defibrilator) gebruikt moet worden.

    •  De deelnemer kan een slachtoffer (met en zonder gebruik van een AED, automatische externe defibrilator) reanimeren.

   • Communicatie
    •  De deelnemer kent de facetten van interne communicatie en alarmering van en naar collega’s en bedrijfshulpverleners in het bedrijf en kan deze vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

    • De deelnemer kent de facetten van de externe communicatie naar professionele hulpverleners en kan deze vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

  • Preventiemedewerker
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE)
    • De deelnemer kent het doel van het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

    • De deelnemer kent de wettelijke bepalingen voor het opstellen van een RI&E.

    • De deelnemer kent de wettelijke bepalingen voor het beoordelen van een RI&E.

    • De deelnemer kent de wettelijke bepalingen voor het verkrijgen van een goedkeuring van een RI&E.

    • De deelnemer kent de rubrieken/hoofdstukken waaruit een RIE bestaat.

    • De deelnemer kent de te ondernemen stappen om tot een RIE te komen en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de factoren die bepalend zijn voor het herkennen van risico’s ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de toezichthoudende instanties op de RIE en hun bevoegdheden.

   • Voorlichting en onderricht
    • De deelnemer weet hoe werknemers doeltreffend dienen te worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, evenals over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken, en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer weet op welke wijze aan werknemers doeltreffend en aan hun taken aangepast onderricht kan worden verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en kan deze wijze als zodanig naar toepassen.

    • De deelnemer weet op welke wijze rekening moet worden gehouden met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers, en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer weet hoe hij zich als preventiemedewerker naar werknemers, personeelsvertegenwoordiging/ondernemersraad en werkgever dient op te stellen en kan hier als zodanig naar handelen.

   • Veilig werken en persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM’s)
    • De deelnemer kent de arbeidshygiënische volgorde waarin werknemers beschermd moeten worden tegen risicovolle arbeidsomstandigheden en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de codering gebruikt op PBM’s en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer weet in welke situaties hij welke PBM’s moet toepassen en kan hier als zodanig naar handelen.

   • Gevaarlijke stoffen en pictogrammen
    • De deelnemer kent de gevaarsymbolen gebruikt bij gevaarlijke stoffen en kan deze omschrijven.

    • De deelnemer begrijpt de etikettering gebruikt bij gevaarlijke stoffen en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer begrijpt de veiligheidszinnen gebruikt bij gevaarlijke stoffen en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer begrijpt de risicoaanduidingen gebruikt bij gevaarlijke stoffen en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent voorwaarden die gesteld worden aan de opslag van gevaarlijke stoffen en kan deze als zodanig toepassen.

   • Fysieke belasting/belastbaarheid
    • De deelnemer kent de grenswaarden en normen aan werkzaamheden als tillen, zittend werk, geluidsniveaus, klimaat, etc. en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de voorwaarden voor een goede werkhouding en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorkomende klachten met betrekking tot een verkeerde werkhouding en de gevolgen hiervan, weet hoe deze kunnen worden voorkomen/beperkt en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de normen gesteld aan werk- en rusttijden en kan hier als zodanig naar handelen.

   • Psychosociale belasting
    • De deelnemer kent de voorwaarden voor goede psychosociale werkomstandigheden en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorkomende klachten met betrekking tot agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk, pesten, psychische klachten en de gevolgen hiervan, weet hoe deze kunnen worden voorkomen/beperkt en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de normen gesteld aan werk- en rusttijden en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kan verschijnselen als stress, werkdruk, etc. herkennen en kan hier naar handelen.

  • Veilig hijsen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Veilig werken met de vorkheftruck
   • Initiatiefnemer: OOC