Frequently Asked Questions

Hoe is de BKS tot stand gekomen?

Op initiatief van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC) heeft VOC een Branche Kwalificatie Structuur (BKS) ontwikkeld. In overleg met het bedrijfsleven is medio 2008 een conceptplan van de BKS besproken. Daarbij zijn bedrijven gevraagd mee te denken over de indeling van de diverse functies binnen de deelbranches in de carrosseriebranche. In het daaropvolgende stadium zijn alle functies uitgewerkt in functieprofielen. De functies zijn daarbij beschreven in kernactiviteiten en niveau. Vervolgens zijn de concept functieprofielen uitgezet bij een diversiteit aan zakendeskundigen uit het bedrijfsleven, van bedrijfsmanagers tot werknemers op de werkvloer uit zowel universeel geori├źnteerde, als merkgerichte bedrijven, en van ketens tot zelfstandige ondernemers. Deze zakendeskundigen zijn daarbij gevraagd om een kritische beoordeling van de functieprofielen. De opmerkingen en verbetersuggesties die hieruit zijn teruggekoppeld vanuit het bedrijfsleven, zijn door de ontwikkelaars van de BKS verwerkt in een database die speciaal voor de BKS is opgezet.

Wat is het doel van de BKS?

Door de snelle technologische ontwikkelingen is het voor werkgevers en werknemers niet eenvoudig inzicht te krijgen en te houden in de voor een functie vereiste competenties en in de doorgroeimogelijkheden binnen de branche en de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via te behalen kwalificaties. De BKS heeft tot doel om zowel werkgevers als werknemers en overige geïnteresseerden, een actueel totaaloverzicht te bieden van alle herkenbare en erkende functies/ beroepen in de carrosseriebranche en de voor deze functies geldende vakbekwaamheidseisen en loopbaanpaden. Niet alleen zijn de voor de hand liggende technische en managementfuncties in kaart gebracht, maar tevens alle functies met betrekking tot front- en back office en technische en logistieke ondersteuning. De eisen die aan de vakbekwaamheid van medewerkers worden gesteld zijn voortdurend in beweging. Er is behoefte bij zowel werknemers als werkgevers aan overzicht en transparantie. Werknemers kunnen zo inzicht krijgen in de doorgroeimogelijkheden binnen de branche en de mogelijkheden van te behalen kwalificaties.

Wat kun je met de BKS?

De BKS is een overzicht van alle functies, loopbaanpaden en bijbehorende certificaten in de voertuig- en carrosseriebranche. Het geeft een actueel overzicht van de eisen die aan een vakvolwassen beroepsbeoefenaar worden gesteld ten behoeve van opleiders, in aanvulling op de Onderwijs Kwalificatie Structuur die de eisen voor een beginnend beroepsbeoefenaar beschrijft ten behoeve van het beroepsonderwijs. Het doel is om mogelijke loopbaanpaden en te behalen kwalificaties in de branche inzichtelijk te maken. Een praktisch en overzichtelijk vormgegeven BKS nodigt uit tot het behalen van kwalificaties en voor opleiders in het voorzien in opleidingsmogelijkheden. Het wordt daarmee een praktisch hulpmiddel om de persoonlijke behoefte van loopbaanontwikkeling te bepalen en te bepalen via welke te behalen kwalificaties de hierbij behorende vakbekwaamheid verworven kan worden.

Hoe dynamisch is de BKS?

De BKS is een dynamisch instrument dat kan inspelen op veranderingen en wensen vanuit de branche, zodat naast een overzicht van functies en loopbaanpaden, opleidingsmogelijkheden en toetsing in de carrosseriebranche, ook andere elementen en mogelijkheden deel kunnen gaan uitmaken van de BKS. Hiertoe zijn onder andere door alle betrokken bij de totstandkoming van de BKS al enige suggesties gedaan. Daarnaast is feedback vanuit de gebruikers zeer welkom. VOC is graag bereid deze mogelijkheden in overleg met OOC de komende jaren verder te onderzoeken en uit te werken.