Ontwikkeling en legitimering BKS

Branchekwalificatiestructuur (BKS)

De Branchekwalificatiestructuur (BKS) is een initiatief van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC). De eisen die aan de vakbekwaamheid van werknemers worden gesteld, zijn voortdurend in beweging. Er is behoefte bij zowel werknemers als werkgevers aan overzicht en transparantie, om zodoende inzicht te krijgen in de doorgroeimogelijkheden binnen de carrosseriebranche en de mogelijkheden van te behalen kwalificaties. De BKS heeft tot doel om zowel werkgevers als werknemers en overige geïnteresseerden een actueel overzicht te bieden van alle herkenbare functies in de carrosseriebranche en de voor deze functies geldende loopbaanpaden en bijbehorende opleidingsmogelijkheden.
Op de website www.BKScarrosserie.nl is alle inhoudelijke informatie te vinden over beroepen en functies in de BKS.

OOC

OOC is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het carrosseriebedrijf en draagt de kosten ten behoeve van ontwikkeling, onderhoud en beheer van de BKS.

IBKC (Instituut Branche Kwalificering Carrosserie)

Ten aanzien van de BKS-toetsen zijn de verantwoordelijkheden als volgt geregeld:
Voor de toetsontwikkeling is IBKC (Instituut Branche Kwalificering Carrosserie) verantwoordelijk. IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC geeft ook het BKS-certificaat uit.
Voor de toetsafname is de toetsaanbieder verantwoordelijk. De toetsaanbieder is de organisatie waarbij de deelnemer de toets aflegt. In de meeste gevallen legt de deelnemer, de BKS-toets af na het volgen van een opleidingsproduct (cursus of training). Vaak nog op dezelfde dag.
Individueel inschrijven voor een BKS-toets is ook mogelijk.
Er bestaat nauw contact tussen de toetsaanbieders en IBKC. Hierdoor wordt de kwaliteit van de BKS-toets zelf, alsmede de toetsafname, bewaakt.

De BKS speelt een belangrijke rol in de stimulering van de (intersectorale) mobiliteit over ruim 50 beroepen binnen ruim 9 deelbranches. Hierbij zijn de privacy voor deelnemers en concurrentiegevoeligheid voor bedrijven uiterst belangrijke onderwerpen voor OOC en IBKC. Tegelijk is het belangrijk om inzicht in de branche op verschillende niveaus te verschaffen (benchmarks), en het voor de gebruiker niet-arbeidsintensief en laagdrempelig te houden. IBKC voert de BKS in opdracht van OOC uit. Dit doet IBKC in samenwerking met een brede vertegenwoordiging vanuit de branche.

De hoofdtaken van IBKC zijn het ontwikkelen en afnemen van branchekwalificerende theorie- en praktijkexamens. IBKC stemt zijn werkzaamheden nauwkeurig af met de branche en opdrachtgevers (FOCWA, OOC, bedrijfsleven, onderwijsveld, brancheopleidingsinstituten, etc.). Zo borgt IBKC dat de BKS-toetsen goed aansluiten op de dagelijkse praktijk.

BKS Legitimeringscommissie

Om deze interactieve BKS te kunnen realiseren en tot een krachtig algemeen erkend instrument te maken, is het noodzakelijk om een breed draagvlak in de branche te creëren. Hierdoor zullen de BKS-certificaten civiel effect hebben. Om dit draagvlak te verwezenlijken, is door het OOC-bestuur de BKS Legitimeringscommissie opgericht en vastgesteld. Voor deze commissie is een belangrijke taak weggelegd. Wanneer de kwalificaties en bijbehorende toetsproducten namelijk door de commissie zijn gelegitimeerd en vastgesteld door het OOC, vormt dit het uitgangspunt voor de gehele branche. Cursussen, trainingen en toetsen dienen hier dan op aan te sluiten.

Functie van de BKS legitimeringscommissie is het legitimeren van branchetoetsdocumenten. Dat behelst ook het wettigen van leerdoelen en (competentiegerichte) toetskaders op de mate van geschiktheid voor koppeling aan de BKS kwalificaties. Bij een positief oordeel volgt legitimering van de BKS producten en een advies richting OOC-bestuur. De BKS legitimeringscommissie komt jaarlijks ongeveer viermaal bijeen. De leden van BKS legitimeringscommissie dienen altijd persoonlijk aanwezig te zijn. Het is wel mogelijk - en zelfs aan te bevelen - om overleg te plegen met de achterban.
De legitimering van branchetoetsdocumenten en toetsproducten kunnen voorafgaande het overleg van de legitimeringscommissie, in kleiner comité, door zakendeskundigen, onder leiding van IBKC, worden voorbereid.
De leden van de BKS Legitimeringscommissie voldoen aan het volgende profiel:

  • Vertegenwoordiger namens/met draagvlak bij de achterban
  • Gemotiveerd voor gezamenlijk belang
  • Kennis van de beroepspraktijk (autoruitherstel, autoschadeherstel, caravan- en recreatievoertuigen, carrosseriebouw, reconditionering, voertuigaanpassingen en/of voertuigrestauratie) 
  • Kennis van en interesse in een toekomstvisie op de branche
 

Proces van legitimering

De BKS Legitimeringscommissie komt een aantal malen per jaar bijeen. Het totaal aan te behandelen onderwerpen in het overleg van de commissie, kan grofweg verdeeld worden in twee componenten.
Allereerst beoordelen de leden van de BKS legitimeringscommissie, in overleg met hun zakendeskundige achterban, de uitgewerkte functieprofielen op aspecten als: de positionering van het functieprofiel in de branche, de omschreven kernactiviteiten binnen de functie en de branchekwalificatie die aan het functieprofiel zijn gekoppeld.
Ten tweede beoordeelt de BKS legitimeringscommissie de aan het functieprofiel gekoppelde branchekwalificaties op inhoud. Hierbij beoordelen de leden van de Legitimeringscommissie, in overleg met hun zakendeskundige achterban, aspecten als: de onderverdeling in toetsonderwerpen, de leer/toetsdoelen per toetsonderwerp, de verdeling van het aantal toetsvragen per toetsonderwerp (indien sprake is van een theoretische toets) en de BKS toets zelf.
Gelegitimeerde producten worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan OOC, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de carrosseriebranche.
BKS producten worden telkens voor twee jaar vastgesteld, tenzij externe actoren/factoren (wetgeving, FOCWA, etc.) of de BKS legitimeringscommissie, aanleiding geven tot eerdere of latere heroverweging.